Slider

pasportyVlastnictví aktualizovaného pasportu je základní potřebou a povinností každého správce majetku. Pasport je standardizovaný dokument, který zachycuje stavebně technický stav majetku.
Slouží jako podklad pro plánování dalších procesů jako je optimalizace provozu, snížení nákladů, případně náprava zjištěných závad.
Pasporty slouží také jako podklad pro dotační žádosti nebo jsou dokládány jako evidenční dokument při správních řízeních různého charakteru.

Pasportizace

Proces pasportizace, čili proces sběru informací a tvorba pasportů, je jednou ze základních činností při správě majetku. Jedná se o důležitý nástroj pro správu majetku. Evidující jeho stavebně technický stav a slouží jako podklad pro plánování dalších procesů, prodlužující životnost a hlavně užitek.

pasportizace kostelUmíme to udělat!

S pasportizací a pasporty máme bohaté zkušenosti. Víme, jak a kde získat podklady, jaká data sehnat či vytvořit a jak je zpracovat, aby výsledné pasporty naplňovaly literu zákona či vyhlášky, případně aby mohly být podkladem pro získání dotace. Tedy aby byly pro svého zadavatele praktickým přínosem při řešení správy majetku.

Máme zkušenosti!

Za dobu naší působnosti jsme již zpracovali pasporty, případně odborné studie pro více než dvě stovky měst a obcí od těch nejmenších po města, čítající několik tisíc obyvatel. V roce 2019 jsme se stali smluvními dodavateli služeb pro společnost E.ON.

A jaké pasporty umíme?

pasport hřbitova:

Pasport naplňuje formu danou zákonem o pohřebnictví (Zákon č. 256/2001 Sb. v nejnovějším znění.).

pasport komunikací:

Soupis místních a účelových komunikací včetně začlenění do tříd. Pasport vychází z Vyhlášky č. 104/1997 Sb. - Vyhláška
Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Námi vytvořený pasport obsahuje všechny
náležitosti, aby mohl být validním podkladem pro dotační žádosti.

pasport veřejného osvětlení:

Obsahuje soupis světelných bodů, vedení, RVO a dalších prvků soustavy. Splňuje nároky zákona č. 128/2000 Sb. „o obcích“,
stejně jako zákona č. 183/2006 Sb. „stavební zákon“. Při jeho tvorbě jsme se řídili doporučeními společnosti pro rozvoj
veřejného osvětlení.

pasport dopravního značení:

Vychází ze zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. a vyhlášky MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích. Tento pasport je důležitým podkladem jednak pro dotační žádosti, ale také při řízení umístění nebo
odstranění dopravního značení.

pasport budovy:

Potřebu vlastnictví pasportu všech budov v majetku obce udává Stavební zákon. Vlastník budovy má povinnost uchovávat
dokumentaci stavby, která odpovídá skutečnému stavu stavby a je ověřená stavebním úřadem (§125 odst.1 stavebního
zákona). Rozsah pasportu určuje vyhláška č. 499/2006 Sb. – Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby.

Vytváříme nejen povinné pasporty, ale jsme schopni vytvořit pasport jakéhokoliv majetku. Například sportovišť nebo historických objektů atd. Tento pasport následně můžeme vložit do systému GISAdmin, kde bude tvořit další tematickou mapovou vrstvu.

S čím Vám ještě můžeme pomoci?

  • GPS Zaměřování a vytyčování

Provádíme přesné GPS/GNSS a vytyčování objektů, staveb a pozemků až do horizontální přesnosti 2cm. V závislosti na toleranci katastrálních či jiných podkladů - dle vyhlášky č. 26/2007 Sb.

  • Digitalizace územního plánu

Z Vašich podkladů vytvoříme topologicky správný soubor datových vrstev územního plánu ve formátech GIS případně DGN, který je dále využitelný jak pro další zpracování, tak ve Vaší mapové aplikaci. Součástí zpracování mohou být i tematické mapové výstupy. V případě zájmu můžeme územní plán vložit do naší mapové aplikace a aktivovat přístup pro Vás, či občany Vaší obce.

  • Dotační tituly

Zpracováváme žádosti do programu EFEKT „na klíč“
(včetně všech potřebných podkladů).

Státní program na podporu úspor energie na období 2017 - 2021, dotační titul PROGRAM EFEKT

Je zaměřen na realizaci energeticky úsporných opaření, na zvyšování účinnosti užití energie a snižování energetické náročnosti.
Po celé pětileté období budou podporovány investiční akce malého rozsahu (podprogram 1) a neinvestiční akce v podobě energetického poradenství, zavádění energetického managementu, přípravy energeticky úsporných projektů, akcí a dokumentů na podporu úspor energie (podprogram 2).
Program EFEKT bude nově vyhlašován prostřednictvím samostatných výzev na jednotlivé aktivity.

  • Digitalizace

Z vašich papírových dat, map nebo nákresů procesem digitalizace a vektorizace vytvoříme relevantní elektronické mapové vrstvy pro další použití v GIS nebo CAD programech.
Máme též zkušenosti se zpracováním historických papírových map pro dekorační účely. Provedeme sken, dle potřeby spojení mapových dílů do jednoho celku, začištění, grafické úpravy. Na přání vytiskneme bezešvě do velikosti A1.